{{pc.h4}}

移器之下,無辜之上

移器之下,無辜之上

Idea / 當手術刀交叉打開的那一刻,又是另個活摘的新案例;制止就停留在虎口之下,良心就環繞在自己身上,別再讓刀口閉上,造成背後不斷背負著無數的傷害。

{{views}} view

Evidence of Investigations into Recordings of Hospitals Nationwide

上海仁济医院_肝移植科

{{pc.bi11}}

{{pc.bi2}}

SMGネットワーク 台灣國際器官移植關懷協會 KAEOT(한국장기이식윤리협회)
petition

{{pc.bi31}}

{{pc.bi4}}

{{pc.bi42}}

{{pc.bi44}}: {{pc.bi51}}
{{pc.bi45}}: {{pc.bi52}}
E-mail: {{pc.bi53}}

{{pc.bi47}}